ค่าส่วนกลางคอนโด คิดจากอะไร?

ค่าส่วนกลางคอนโด คิดจากอะไร?

โดย หมอความข้างบ้าน

เมื่อท่านตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแล้ว ท่านก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระค่าส่วนกลาง ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่เจ้าของร่วมทุกคนต้องปฏิบัติ

ส่วนการคำนวณค่าส่วนกลางนั้น หลายๆท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า ค่าส่วนกลางที่ต้องเสียนั้นคำนวณจากพื้นที่ห้องชุด หรืออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ห้องชุด เพราะบางโครงการแจ้งว่าคิดจากพื้นที่ห้องชุด บางโครงการแจ้งว่าคิดจากอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 18 วรรคสองนั้นกำหนดให้เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา 14

และในมาตรา 14 นั้น ได้กำหนด อัตราส่วนในกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมให้เป็นไปตามอัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้องชุดกับเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด

อธิบายง่ายๆก็คือ อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั้นจะเท่ากับ อัตราส่วนของพื้นที่ห้องชุดที่ท่านเป็นเจ้าของ ต่อ พื้นที่ห้องชุดทั้งหมดของอาคารชุดนั้น เช่น อาคารชุด Z Condo มีห้องชุดทั้งหมด จำนวน 1,000 ห้อง และแต่ละห้องมีพื้นที่ห้องชุดเท่าๆกัน คือ 100 ตารางเมตร ท่านซื้อห้องชุดไว้ 1 ห้อง เพราะฉะนั้น อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ที่ท่านมี คือ 100 ส่วน ใน 100,000 ส่วน ข้อบังคับของ Z Condo กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เดือนละ 35 บาท/ตารางเมตร ท่านต้องเสียค่าส่วนกลาง เดือนละ 35×100= 3,500 บาท

กล่าวโดยสรุปก็คือ กฎหมายกำหนดให้คิดค่าส่วนกลางจากอัตราส่วนพื้นที่กรรมสิทธิ์ห้องชุดต่อพื้นที่รวมของห้องชุดทั้งอาคาร ซึ่งก็คือ เนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้องชุดนั่นเอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคิดจากพื้นที่ห้องชุด หรือคิดจากอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ก็คือจำนวนเดียวกันนั่นเอง

อย่างไรก็ตามอาคารชุดที่จดทะเบียนก่อนเดือนมีนาคม 2551 อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางนั้นไม่ได้คำนวณจากพื้นที่ของห้องชุด แต่คำนวณจากราคาของห้องชุดแต่ละห้องชุดต่อราคารวมของห้องชุดทั้งหมด


จากใจ
ZmyHome
กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ
 

COPYRIGHT © 2015-2019 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED