โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ เมืองอุบลราชธานี
เริ่ม 0.999 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.00 ล้านบาท
กรมธนารักษ์
เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี
เริ่ม 1.49 ล้านบาท
คอนโดใหม่ใน 1 กม. เฉลี่ย 1.49 ล้านบาท
สูงกว่า..ก็ดีกว่า
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED