--> -->

เรื่องสำคัญเมื่อจะโอนคอนโดให้ชาวต่างชาติ

เรื่องสำคัญเมื่อจะโอนคอนโดให้ชาวต่างชาติ

หากเราตกลงขายคอนโดให้กับคนซื้อที่เป็นชาวต่างชาติ ก่อนที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์ มีเรื่องสำคัญที่เราจะต้อง เตรียมตัว และต้องแจ้งให้ชาวต่างชาติทราบ เพื่อให้ไม่ต้องเสียเวลา และที่สำคัญ คือ มารู้ทีหลังว่าขายห้องไม่ได้…

เนื่องจากคอนโดแต่ละแห่งจะมีชาวต่างชาติถึอครองได้ไม่เกิน 49% ดังนั้น เจ้าของห้องชุด จะต้องนำ “หนังสือยืนยันอัตราส่วนกรรมสิทธิห้องชุดของคนต่างด้าว” จากนิติบุคคลอาคารชุดมาแสดงด้วย แต่ถ้าโครงการมีต่างชาติถือครองเต็ม 49% แล้ว ก็เท่ากับเราไม่สามารถขายห้องชุดได้ จนกว่าสัดส่วนนี้จะลดลง หรือมีห้องชุดถูกขายโอนกลับมาให้คนไทยครับ

เอกสารที่ผู้ซื้อต่างชาติต้องเตรียม ตามลักษณะการได้สิทธิเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย

1. ชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้นำหนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนต่างด้าว และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (แบบ ตม. 11, ตม.15 หรือ ตม. 17 อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี) หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
2. ชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการลงทุน ให้นำ หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนต่างด้าว และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่รับรองว่าเป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
3. นิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
4. นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ต้องแสดงหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่รับรองว่าเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

คนต่างชาติที่ไม่มีหลักฐานการอยู่อาศัยตามเกณฑ์ด้านบน ต้องแสดงหนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนต่างด้าวและหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศหรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศในจำนวนไม่น้อยกว่าค่าห้องชุดที่จะซื้อ (อันนี้บอกกับธนาคารว่า ต้องการหลักฐานการโอนเงินเพื่อนำไปซื้อคอนโด ปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะทราบครับ)จากใจ
ZmyHome
กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ
 

COPYRIGHT © 2015-2021 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED