นโยบายการยกเลิกบริการ

การลงประกาศอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ ZmyHome.com มีค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงประกาศ เมื่อระบบตัดชำระค่าใช้จ่ายแล้ว ประกาศจะมีอายุ 1 เดือน และระบบจะตัดค่าใช้จ่ายเดือนต่อไปโดยอัตโนมัติ หากต้องการยกเลิกตัดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ ต้องยกเลิกด้วยตัวเองก่อนวันครบกำหนดในแต่ละเดือน ZmyHome สงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการลบหรือระงับการแสดงประกาศที่ไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขการลงประกาศหรือตามนโยบายการใช้งาน ZmyHome

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้แพ็คเกจบริการของ ZmyHome ตามจำนวนการแสดงผลบนเว็บไซต์ จำนวนข้อความ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละแพ็คเกจได้ หลังจากผู้ใช้งานชำระค่าบริการผ่านช่องทางชำระเงินตามที่ ZmyHome กำหนด ผู้ใช้งานรับรองว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งาน ZmyHome รวมทั้งเป็นเจ้าของบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร ข้อมูลระบบชำระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้ชำระค่าบริการใช้งานแพ็คเกจบริการของ ZmyHome ตามแต่กรณี หรือรับรองว่าเจ้าของบัตร บัญชี ข้อมูล หรือหมายเลขดังกล่าว ได้ให้ความยินยอมในการชำระค่าบริการ และยอมรับด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้งานแพ็คเกจบริการของ ZmyHome รวมถึงนโยบายการใช้งาน ZmyHome เมื่อผู้ใช้งานเริ่มต้นใช้งานแพ็คเกจบริการของ ZmyHome แล้ว ผู้ใช้งานไม่สามารถยกเลิกการใช้งาน หรือเรียกคืนค่าแพ็กเกจบริการใด ๆ ที่ได้มีการชำระแล้วได้ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด แม้ประกาศจะถูกลบหรือระงับการแสดงผลโดย ZmyHome เนื่องจากสาเหตุใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ ZmyHome

กรณีผู้ใช้งานไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการตัดชำระค่าบริการรายเดือนได้ โดยติดต่อโดยตรงกับทางเว็บไซต์ที่ Line Official Account @zmyhomecare เมื่อทาง ZmyHome ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานแล้ว ZmyHome จะทำการยกเลิกการเรียกเก็บเงินที่รอการเรียกเก็บรายเดือนทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงการเรียกเก็บเงินที่มีกำหนดเรียกเก็บก่อนการได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานไม่สามารถยกเลิกการใช้งาน หรือเรียกคืนค่าแพ็กเกจบริการใด ๆ ที่ได้มีการชำระแล้วได้

เหรียญที่มีในระบบ ใช้สำหรับแลกบริการตามที่เว็บไซต์จัดให้แลกเท่านั้น เว็บไซต์สงวนสิทธิในการเปิดให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่ใช้เหรียญได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานเมื่อชำระเงินเติมเหรียญเข้าสู่ระบบแล้ว ไม่สามารถขอคืนเหรียญได้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด