สทนช.แก้วิกฤติน้ำท่วมกรุง

สทนช.แก้วิกฤติน้ำท่วมกรุง

ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
          นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) กล่าวภายหลังการประชุมการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตามข้อสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสภาวิศวกร ซึ่งมีการหารือร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ผลการศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา กำลังดำเนินการอยู่ และแผนในอนาคต 2.ผังการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก่ไขและ 3.แผนงานโครงการที่ดำเนินการในอดีต ปัจจุบันและแผนงานเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและนำมาปรับใช่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในเบื้องต้นมีผลการศึกษาจำนวน 6 โครงการจาก 4 หน่วยงานได้แก่ กทม. กรมชลประทาน กรมทางหลวง และหน่วยงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์ อาทิ โครงการสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำในพื้นที่ กทม., โครงการแก่ไขปัญหาน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต), โครงการ DDR Mission Bangkok Report โดย DDR Team ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งผลการศึกษาเสนอแนะให้ปรับปรุงแผนแม่บทการระบายน้ำของกรุงเทพฯใหม่ เช่น การทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในระบบที่มีอยู่ เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และจัดทำแผนที่เสี่ยงน้ำท่วม เป็นต้น

          นายสมเกียรติ กล่าวว่า ขณะเดียวกันยังได้หารือร่วมกันในการพิจารณาแผนงานเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ อาทิ การปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้างและวัชพืชที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงพื้นที่รับน้ำนองเป็นต้น รวมถึงแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อพิจารณาเสนอแหล่งงบประมาณ โดย สกนช.จะรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการที่หน่วยงานดำเนินการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณา

          "นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงสถานการณ์ฝนที่ตกลงมายังต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วงฤดูฝนนี้ ส่งผลให้เกิดการท่วมขังกระทบกับประชาชนในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ สกนช.เป็นหน่วยงานกลาง หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการเตรียมการแก่ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เป็นระบบ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น การปรับปรุงและพัฒนาแผนการระบายน้ำ การขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เกิดจากการก่อสร้างและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุงคูคลองเพื่อให้ระบบระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ สกนช.ศึกษารายละเอียดการวางระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศต่าง ๆ และประสานขอความร่วมมือไปยังผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช่ในการแก่ไขปัญหาน้ำท่วมให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น" นายสมเกียรติ กล่าว


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
เครดิตภาพ : Thailand Grapples With Worst Flooding in 50 Years. VOA News, photo gallery, October 31 2011
ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
 

COPYRIGHT © 2015-2020 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED