ลองเช็คดู ภาษีที่ดินใหม่ คุณต้องเสียภาษีเท่าไหร่

ลองเช็คดู ภาษีที่ดินใหม่ คุณต้องเสียภาษีเท่าไหร่

ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
    ในที่สุด ภาษีที่ดินใหม่ ก็ได้ผ่านการพิจารณา และมีกำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กันแล้วนะครับ ในเมื่อมีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่ ก็ลองมาดูคร่าวๆ กันครับว่า จะมีผลกระทบอย่างไรต่อเราบ้าง
 
กฎหมายภาษีฉบับใหม่มีการจำแนกประเภทของที่ดินออกเป็น 4 ประเภท คือ
 
1. เกษตรกรรม – ที่ดินที่ใช้ในการ ทำนา ทำไร่ ปลูกพืช ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 

2. บ้านพักอาศัย – ที่แบ่งย่อยออกเป็น บ้านพักอาศัยหลังหลักและบ้านพักอาศัยหลังอื่นๆ โดยยึดบ้านพักอาศัยหลังหลักเป็นสถานที่ที่มีชื่อเจ้าของอยู่ในโฉนดและทะเบียนบ้าน บ้าน คอนโด ตึกแถว (ถ้าไม่ได้ประกอบกิจการ) อยู่ในหมวดนี้ (ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้นๆ) 

3. พาณิชยกรรม – การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมหรืออยู่อาศัย อาทิ อาคารพาณิชย์ ฯลฯ

4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า – การใช้ที่ดินแบบไม่ได้ทำประโยชน์อะไร หรือมีการปล่อยไว้ว่างเปล่า
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
อัตราภาษี
    สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 หมวดย่อยๆ ตามประเภทของที่ดิน ดังนี้

ที่ดิน “เกษตรกรรม”
*ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เสียภาษี 
       50-75 ล้านบาท เสียภาษี 0.01%
     75-100 ล้านบาท เสียภาษี 0.03%
    100-500 ล้านบาท เสียภาษี 0.05%
 
ที่ดิน “บ้านพักอาศัย”
บ้านพักอาศัยหลัก
        - *มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เสียภาษี
        - เกิน 50 ล้านบาท เสียล้านละ 200 บาท
บ้านพักอาศัยหลังอื่นๆ
        - เสียล้านละ 200 บาท
(ห้องเช่า บ้านเช่า เจ้าของที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบ/ตามสัญญาตกลง)
 
ที่ดิน “พาณิชยกรรม”
    *ไม่เกิน 50 ล้านบาท เสียภาษี 0.3%
         50-200 ล้านบาท เสียภาษี 0.4% 
     200-1000 ล้านบาท เสียภาษี 0.5%
   1000-5000 ล้านบาท เสียภาษี 0.6%
มากกว่า 5000 ล้านบาท เสียภาษี 0.7%
 
ที่ดิน “รกร้างว่างเปล่า”
    เสียภาษีในอัตราตั้งแต่ 0.3% ถึง 3% ของ ราคาประเมินที่ดิน และจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 0.3 ทุกๆ  3 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 27 ปี หรือจนกว่าจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าว

*จากราคาประเมิน
ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
 

COPYRIGHT © 2015-2020 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED