9 ข้อควรรู้เรื่องภาษีมรดก

9 ข้อควรรู้เรื่องภาษีมรดก

ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
โดย หมอความข้างบ้าน ZmyHome

ทุกท่านคงได้ทราบข่าวเรื่องกฎหมายภาษีการรับมรดกที่จะมีผลบังคับใช้กันในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กันบ้างแล้วนะครับ เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น ผมขอสรุปข้อควรรู้ที่ท่านควรจะได้ทราบกันไว้บ้าง เผื่อว่าจับพลัดจับผลูท่านอาจจะได้รับมรดกก้อนโตกันขึ้นมา จะได้เตรียมการกันได้ถูกว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้าง

1. ได้รับมรดกจำนวนเท่าไรถึงจะต้องเสียภาษีการรับมรดก?

การรับมรดกที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท (ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันจากเจ้ามรดกแต่ละราย) จะต้องเสียภาษีเฉพาะในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท

2. ใครบ้างที่ต้องชำระภาษีการรับมรดก?

บุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือมีคนไทยถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบ หรือมีกรรมการคนไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
คนต่างด้าว ที่มีถิ่นที่อยู่ในเมืองไทย
คนต่างด้าวที่ได้รับมรดกที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

3. ใครบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก?

ผู้ที่ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกที่เสียชีวิตก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
คู่สมรสของเจ้ามรดก
ผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกให้ใช้มรดกนั้นเพื่อกิจการศาสนา การศึกษา หรือสาธารณประโยชน์
หน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการศาสนา การศึกษา หรือสาธารณประโยชน์
บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ

4. มรดกแบบไหนบ้างที่ต้องเสียภาษี?

อสังหาริมทรัพย์
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากหรือเงินอื่นๆ ที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนจากบุคคลที่ได้รับเงิน
ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน
ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

5. การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน คิดจากอะไร?

กรณีอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้ราคาประเมินฯ จากกรมธนารักษ์ หักด้วยภาระที่ถูกรอนสิทธิตามที่จะได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (ยังไม่มีกฎกระทรวงออกมา)
กรณีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ : คำนวณจากราคาหลักทรัพย์นั้นๆในเวลาสิ้นสุดเวลาทำการของวันที่ได้รับมรดก

6. การคิดภาษีคิดอย่างไร?

ร้อยละ 10 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท
ร้อยละ 5 ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการี (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด) หรือผู้สืบสันดาน (บุตร หลาน เหลน บุตรนอกสมรสที่บิดารับรอง บุตรบุญธรรม)

7. ต้องยื่นภาษีภายในกี่วัน?

150 วัน

8. การจ่ายภาษีมรดก ผ่อนชำระได้หรือไม่?

ผ่อนชำระได้ภายใน 2 ปี ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่ม
2-5 ปี เสียภาษีเพิ่มบางส่วน (ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ)

9. การหลีกเลี่ยงภาษีมีบทลงโทษยังไง ?

มีโทษปรับตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท แล้วแต่กรณี
หรือจำคุกตั้งแต่ 1 เดือน – 2 ปี แล้วแต่กรณี
ดังนั้นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ที่ได้รับมรดกมูลค่าไม่ถึง 100 ล้านบาท ก็สบายใจได้นะครับ ส่วนคนที่ได้รับมรดกมากๆ ก็เสียภาษีเพื่อทำหน้าที่พลเมืองที่ดีนะครับ ^ ^


จากใจ
ZmyHome
กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ
ลงประกาศฟรี กับ zmyhome บ้าน คอนโด เจ้าของขายเองอันดับ 1
 

COPYRIGHT © 2015-2020 , Z Home, LTD ALL RIGHTS RESERVED